Wykonywanie nawierzchni utwardzonych

« wróć do ofert
Po dokonaniu niwelacji i wyrównania terenu, przystępuje się do wytyczenia nawierzchni na podstawie projektu technicznego. W zależności od konstrukcji i rodzaju nawierzchni, używamy do budowy odpowiednie warstwy. Przy doborze odpowiedniej nawierzchni rozpatruje się przeznaczenie i sposób użytkowania, względy plastyczne, ekonomiczne, dostępność materiałów, jakość podłoża, warunki klimatyczne.

W wykonaniu nawierzchni uwzględnia się również sposób prawidłowego odprowadzania wody w tym sączki, spadki nawierzchni. Przy budowie odpowiedniej nawierzchni trzyma się określonych reguł, sam grunt na których wykonuje się nawierzchnię, można specjalistycznie ulepszać uzyskując lepszą spoistość, mniejsze nasiąkanie, zwiększając w ten sposób odporność na obciążenia. I tu stosuje się spoiwa cementu, wapna, bitumiczne. Przy budowie nawierzchni twardych z żwiru, żużla, tłucznia, brukowca, kostek, płyt, wykonuje się odpowiednio warstwy w zależności od gruntu rodzimego. Odpowiednie warstwy to podsypka piaskowa, cementowo-piaskowa, tłuczeń, żwir, beton, ich występowanie i odpowiednia wysokość uzależniona jest od rodzaju pożądanej nawierzchni.