Nadzory autorskie nad realizacją inwestycji

« wróć do ofert
Nadzór autorski prowadzony w ramach inwestycji obejmuje pobyt projektanta na terenie założenia projektowego na zaproszenie zamawiającego. Reprezentowanie inwestora na budowie ogrodu, czy założenia zieleni przez sprawowanie kontroli, zgodności realizowanej inwestycji z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i wszelkimi przepisami.

Nadzór autorski ma za zadanie przeciwdziałania nieprawidłowościom na palcu budowy ogrodu jak i podejmowaniem niezbędnych w tym zakresie czynności. Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wykorzystywanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. Sprawdzenie robót w zakresie przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, czuwanie nad obiektem w okresie rękojmi i gwarancji. Udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw inwestycji, omawianie przebiegu realizacji inwestycji.

W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacjach projektowych, wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia rozwiązań wraz z naniesieniem niezbędnych poprawek w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań.